Hva skjer i en skadesak?

Etter en skade er det fem fokusområder du som skadelidt må ha:

 1. Passe på deg og dine om at alle har det bra. Prate med barn og de som er involvert, slik at man er sikker på at alle har klart seg godt
 2. Du | Dere må anse huset | boligen| området som et mulig risiko område.
 3. Du har meldt inn skaden til forsikringsselskapet, og derfor er vi nå i dialog sammen. Vi holder forsikringsselskapet orientert om din skade, og vi informerer deg om fremdriften i din skade.
 4. Det er viktig at vi samarbeider om din skade, slik at du rettmessig får tilbake det du har krav på.
 5. Ulike forsikringsselskap har ulike vilkår og hva du har krav på. En felles nevner for selskapene er dog at de erstatter skader som plutselig har oppstått, men ikke skader som er oppstått over tid. Vi hjelper deg og forsikringsselskapet med å finne årsak og årsak til årsaken. Dette slik at du er ivaretatt som kunde og forsikringsselskapet får avdekket alt i skadesaken.

Regler for skadested:

 1. Ikke beveg deg inne på skadested uten riktig personlig verneutstyr i henhold til skaden.
 2. Ikke kast noe uten å ha avklart dette med forsikringsselskap | prosjektleder.
 3. Snakk med prosjektleder som bistår deg med en oppgavefordeling
 4. Dette kan oppleves stressende for deg og dine, prosjektleder opplever dette daglig. Vi bistår deg for en enklere skadeprosess, hvor du kan bidra etter beste evne og ønske..
 5. Alltid har på deg nitrilhansker når du beveger deg på skadestedet.
 6. Snakk med prosjektleder om hva du kan gjøre.

Sjekkliste skadelidt | prosjektleder:

 1. Som skadelidt må du sikre deg at du har forstått hvor du skal henvende deg, og hvem som er prosjektleder for din skade. Sjekk at du mottar visittkort, lagre også telefonnummer på din telefon. Da kan du ringe når du har eventuelle spørsmål. Prøv å begrense telefoner til normal arbeidstid. Din prosjektleder har kontakt med ditt forsikringsselskap.
 2. Gå gjennom prosessen for din skade og forsøk å tilpasse din hverdag til våre skadeeksperter. Da er du sikker på at du har en fremdriftsplan, samt at du kan tilpasse de dager da du må være tilstede om det skulle være behov for dette.

Dette er prosessen du skal igjennom:

NB! Anse boligen som skadested, og ikke beveg deg på dette området uten at du har beskyttet deg. Du kan uten riktig verneutstyr faktisk forverre skaden uten at du er klar over det. En regel er at du bør skal ha på deg nitril hansker når du er inne på skadested i henhold til skadeomfang. Dette mottar du av din prosjektleder.

Bygningen

En tommelfingerregel er at huset skal tilbake til samme eller tilsvarende samme stand som før skaden. Med andre ord skal ikke du lide økonomisk i forhold til din skade. Vi utfører det arbeidet som du har krav på.

Merk: Enkelte husholdninger har andre krav eller ønsker enn det de opprinnelig hadde. Ditt forsikringsselskap har sørget for at du får de samme vilkår som disse ved en eventuell oppgradering av bygningen. Vi bistår deg i dette, og avklarer med deg hvilke kostnader du må dekke ved slike oppgraderinger.

Innbo | løsøre

Noe innbo kan reddes, annet kan ikke. Vi bistår deg med hva som er mulig å redde, og vi bistår deg med rens|rengjøring. Noe av ditt innbo må kondemneres og da tilbys kontantutbetalinger

Alle forsikringsselskaper praktiserer reduksjon av erstatningen i sine oppgjørsbestemmelser etter en alderstabell når det gjelder gjenstander som klart synker i verdi år for år, eksempelvis brune- og hvitevarer og datautstyr. Noen selskaper praktiserer slik reduksjon også på innbo og løsøre generelt, mens andre erstatter innbo og løsøre som om det er nytt inntil gjenstandene ut fra en vurdering av alder, slitasje, sannsynlig brukstid og nedsatt anvendelighet må erstattes som om det var brukt. Den nøyaktige verdien på innboet kan du bare få ved opplisting og verdiangivelse på hver enkelt gjenstand. Dette bistår vi deg med, og avtaler verdien på ditt innbo.

Kontantutbetaling | Kontantoppgjør

Mange forsikringsselskap tilbyd kontaktutbetaling for skader. Dette betyr at du mottar en avtalt sum, som du benytter for å reparere skaden din selv. Mange forsikringskunder benytter denne ordningen ved skader, og vi er selvfølgelig behjelpelig med å prise eventuelle behov du måtte ha om du skulle ønske denne løsningen.

Førstehjelp:


Førstehjelp er skadebegrensning for å ta vare på restverdier og har til hensikt å stabilisere miljøet, sikre skadestedet og yte hjelp i akuttfasen

Førstehjelp ved brannskade kan være:

 • Suge opp slukkevann
 • Dekke til og eventuelt klosse opp utsatt inventar og møbler
 • 
Provisorisk tetting av yttertak med presenning
 • 
Nødvendig demontering/rivning av listverk
 • Ventilere bygningen og igangsette avfukting. Foreta vurdering med tanke på korrosjonsskader
 • Internt flytte og/eller sikre teknisk/elektronisk utstyr til tørre miljøer
 • Vurdere luktbegrensning med tanke på beboelighet
 • Stenge vannet, eventuelt tette rørlekkasjer. Eventuell rørlegger betales etter regning

Førstehjelp ved vannskade kan være:

 • Stenge vannet, eventuelt tette rørlekkasjer. Eventuell rørlegger betales etter regning
 • Suge opp fritt vann
 • 
Nødvendig rivning av listverk
 • Igangsette nødvendig miljøavfukting
 • Dekke til og eventuelt klosse opp utsatt inventar og møbler
 • 
Internt flytte og /eller sikre teknisk/elektronisk utstyr til tørre miljøer
 • 
Foreta vurdering om det er nødvendig med desinfisering