Miljøstrategi

Frøiland Bygg søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på et best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

Valg av produkter:

Frøiland Bygg har prosedyre for å velge produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. Det blir også bestrebet å levere «kortreiste» produkter der dette er hensiktsmessig. Byggverk sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum. Videre velges hele tiden de mest optimale produkter med tanke på støy, energiforbruk og størrelse/vekt som benyttes av våre medarbeidere.

Avfallshåndtering:

Frøiland Bygg ivaretar teknisk forskrift jf. § 9-5 – § 9-9. Avfall blir sortert, så langt det lar seg gjøre, på byggeplass. Dette omfatter også emballasje fra bygningsprodukter. Miljøfarlig avfall blir behandlet etter gjeldene regelverk.

Alt avfall blir levert til godkjente mottak. Overskuddsmateriell blir, så langt det lar seg gjør, sendt i retur til leverandør.

Miljøsertifisering:

Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS har foreløpig ingen miljøsertifisering.

Bilparken er relativt ny. Gjennomsnittsalderen er ca. 3 år. Med en ny bilpark vil vi ha en gunstig forurensning pr bil. Bilene blir valgt ut fra en totalvurdering som tar hensyn til bilens kvaliteter, forbruk av drivstoff og forventet levetid.

Reise:

For å minimere antall reiser til våre kunder, leverandører og kontorer har vi besluttet at det hele tiden skal søkes ny teknologi som minimerer behovet for å reise. Dette er i dag blitt gjennomført innen fukt og råteskader, samt at det er gjennomført innenfor intern møtevirksomhet.