Etiske retningslinjer for Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS

Bakgrunn, omfang og etterlevelse

Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS ønsker å etterleve FNs Global Compact og forplikter seg til dens prinsipper. Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS respekterer, støtter og fremmer menneskerettigheter som formulert i FNs menneskerettighetserklæring og ILOs kjernekonvensjoner.

Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS driver i samsvar med prinsipper for god eierstyring og opptrer som en god samfunnsborger i alle lokalsamfunn der vi har virksomheter, og vi forventer at våre Leverandører gjør det samme.

Disse Etiske retningslinjer for inneholder våre viktigste prinsipper og krav til våre leverandører, entreprenører og andre tjenesteleverandører med hensyn til ansvarlige sosial, miljømessig og etisk praksis.

Alle leverandører samt deres underleverandører må etterleve disse Retningslinjene, ogFrøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS forventer at alle Leverandører videreformidler forpliktelsene nevnt her og sikrer etterlevelse av retningslinjene i deres organisasjoner og forsyningskjeder.

Viktige prinsipper for etterlevelse

1. Arbeidsplasstandarder, helse og sikkerhet.

Ordentlige arbeidsforhold som beskytter helsen til og sørger for sikkerhet for de ansatte har øverste prioritet hos Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS.

Våre Leverandører skal:

 • Sørge for ordentlige, sikre og sunne arbeidsforhold for sine ansatte;
 • Ta nødvendige forholdsregler for å hindre ulykker og skader;
 • Sikre tilgang til nødutganger og nødvendig verneutstyr;
 • Sikre tilgang til akutt medisinsk behandling;
 • Sikre tilgang til rene toalettfasiliteter og drikkevann.
 • Sørge for passende og effektivt personlig verneutstyr; og
 • Sørge for nødvendig opplæring av ansatte og ledelse i håndtering og avhending av kjemikalier og andre farlige materialer.

2. Lønn og arbeidstid

Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS forplikter seg til å sikre at arbeid som utføres skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold som er etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis samt internasjonale arbeidsstandarder.

I denne forbindelse skal våre Leverandører:

 • Sørge for at arbeid som utføres skjer på grunnlag av et anerkjent ansettelsesforhold som er etablert i henhold til gjeldende lover, forskrifter og praksis samt internasjonale arbeidsstandarder;
 • Kompensere alle ansatte ved å betale lønn, overtidsbetaling, ytelser og ferie med lønn som minst er i samsvar med kravene i gjeldende lover, forskrifter og kollektive avtaler;
 • Etterkomme alle gjeldende lover, forskrifter og obligatoriske bransjestandarder som gjelder arbeidstid;
 • Sikre at arbeidstidsbestemmelser og bruk av overtid ligger innenfor lovbestemte krav

3. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger

Frøiland Bygg Gruppen respekterer respekterer organisasjonsfriheten og retten til kollektive forhandlinger. Våre Leverandører skal gi deres ansatte retten til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger. I tillegg forventer Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS at leverandører:

 • Ikke blander seg inn i de ansattes rett til og danne og delta i fagforeninger eller andre sammenslutninger de selv velger;
 • Ikke fraråder medlemskap i fagforeninger;
 • Sikrer at ansattrepresentanter ikke utsettes for diskriminering og får tilgang til de ansatte på arbeidsplassen; og
 • Anerkjenner valgte ansattrepresentanter.

4. Tvangsarbeid

Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS aksepterer ikke bruk av tvangsarbeid som beskrevet i det fjerde prinsipp i FNs Global Compact.Følgelig skal våre Leverandører alltid:

 • Sikre at alt arbeid utføres frivillig og ikke under trussel om straff eller sanksjon;
 • Avstå fra bruk av tvangsarbeid i alle former, inkludert fengselsarbeidskraft når den ikke er i samsvar med ILO – konvensjon 29;
 • Avstå fra å kreve at ansatte foretar innskudd eller gir finansielle garantier og avstå fra å holde tilbake identitetsdokumenter (for eksempel pass, identitetskort, osv.);
 • Avstå fra bruk av enhver form for tvangsarbeid og ikke tillate eller oppmuntre ansatte til å pådra seg gjeld gjennom rekrutteringsavgifter, bøter eller på andre måter;
 • Respektere de ansattes rett til å avslutte arbeidsforholdet med rimelig varsel; og
 • Respektere de ansattes rett til å forlate arbeidsplassen etter endt skift.

 

5. Barnearbeid

Frøiland Bygg Skade er sterkt imot å delta i eller dra fordel av bruken av barnearbeid. Barnearbeid er definert som arbeid som er skadelig for barnets helse eller psykiske, mentale, åndelige, moralske eller sosiale utvikling eller som forstyrrer barnets utdanning.

Våre Leverandører skal:

 • Ikke rekruttere eller benytte barnearbeid eller utnytte barn på noen måte; og
 • Etterleve alle forskrifter vedrørende minimumsalder for ansettelse.

6. Ikke-diskriminering og trakassering

Diskriminering, trakassering og overgrep er ikke akseptabelt og Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS forplikter seg til å behandle ansatte med respekt og verdighet og ikke diskriminere gjennom rekrutterings- og ansettelsespraksis. På samme måte forventer vi at våre Leverandører behandler alle ansatte med respekt og verdighet, og våre leverandører skal:

 • Verken delta i eller tolerere enhver form for diskriminering eller trakassering, inkludert seksuell trakassering;
 • Respektere like muligheter med hensyn til rekruttering, lønn, tilgang til opplæring, forfremmelse, oppsigelse eller pensjonering; og
 • Ikke delta i, støtte eller tolerere diskriminering på bakgrunn av kriterier som kjønn, alder, religion, sivilstand, rase, kaste, sosiale bakgrunn, sykdom, funksjonshemning, graviditet, etnisk og nasjonal opprinnelse, politisk ståsted eller seksuell legning.

7. Forretningsetikk og etterlevelse av konkurranselovgivning og anti- korrupsjonslovgivning.

God forretningsetikk og etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter er kjernen i Frøiland Bygg Skade forretningspraksis. Følgelig må våre Leverandører overholde alle gjeldende lover og forskrifter, inkludert konkurranselover og
forskrifter.

Videre må våre Ansatte og Leverandører aldri, direkte eller gjennom mellommenn, tilby eller love noen form for personlige utbetalinger, returprovisjoner, bestikkelser eller andre urettmessige fordeler for å skaffe eller beholde forretningsavtaler fra private eller offentlige kunder, uavhengig av lokal praksis.

Representanter for en Leverandør skal heller ikke motta noen slike fordeler i bytte mot noen form for særbehandling av en tredjepart.

Våre Ansatte og Leverandører må aldri være involvert i svart arbeid.

Våre Ansatte har ikke anledning til å påta seg oppdrag for egen regning for våre kunder.

8. Miljø

Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS arbeider for å minimere de negative miljømessige konsekvensene av selskapets aktiviteter, produkter og tjenester, og vil aktivt søke etter og favorisere Leverandører som gjør det samme. Minimumskravet er at våre Leverandører alltid sikrer etterlevelse av alle gjeldende miljølover og forskrifter.

Dette er Frøiland Bygg Gruppen Miljøpolicy:

Gruppen søker hele tiden nye løsninger og metoder for å ivareta miljø på en best mulig måte. Arbeidet er en kontinuerlig prosess, og tar for seg hele vår verdikjede.

Valg av produkter:

Frøiland Bygg Gruppen har prosedyre for å velge produkter til byggverk uten, eller med lavt, innhold av helse- eller miljøskadelige stoffer. Det blir også bestrebet å levere «kortreiste» produkter der dette er hensiktsmessig. Byggverk sikres en forsvarlig og tilsiktet levetid slik at avfallsmengden over byggverkets livsløp begrenses til et minimum. Videre velges hele tiden de mest optimale produkter med tanke på støy, energiforbruk og størrelse/vekt som benyttes av våre medarbeidere.

Avfallshåndtering:

Frøiland Bygg ivaretar teknisk forskrift jf. § 9-5 – § 9-9. Avfall blir sortert, så langt det lar seg gjøre, på byggeplass. Dette omfatter også emballasje fra bygningsprodukter. Miljøfarlig avfall blir behandlet etter gjeldene regelverk. Vi skal utarbeide og følge avfall – og miljøsaneringsplanen i henhold til byggteknisk forskrift (TEK 17), og etablere et kildesorteringssystem og registrere avfall oppstått på byggeplass. Som hovedregel skal minst 70 % av avfallet kildesorteres.

Alt avfall blir levert til godkjente mottak. Overskuddsmateriell blir, så langt det lar seg gjør, sendt i retur til leverandør.

Miljøsertifisering:

Frøiland Bygg Gruppen er Miljøfyrtårnsertifisert.

Valg av servicebiler:

Bilparken er relativt ny. Gjennomsnittsalderen er ca. 3 år. Med en ny bilpark vil vi ha en gunstig forurensning pr bil. Bilene blir valgt ut fra en totalvurdering som tar hensyn til bilens kvaliteter, forbruk av drivstoff og forventet levetid. Elbiler vurderes der de er aktuelt.

Reise: 

For å minimere antall reiser til våre kunder, leverandører og kontorer har vi besluttet at det hele tiden skal søkes ny teknologi som minimerer behovet for å reise. Unødig reising skal unngås og vi fremmer miljøvennlige løsninger både for tjenestereiser, varetransport og transport av kunder, gjeste og ansatte. Det er ikke lov å fly for ansatte så fremt det finnes andre løsninger som dekker vårt behov innenfor en økonomisk forsvarlig ramme, herunder skal møter gjennomføres primært via skypemøter.

Revisjon og oppsigelse av leverandøravtalen

Frøiland Bygg Gruppen forbeholder seg retten til å kontrollere etterlevelse av retningslinjene gjennom leverandørrevisjoner på et hvilket som helst tidspunkt, og leverandøren skal bidra i rimelig grad til en slik revisjon.

Frøiland Bygg Gruppen forbeholder seg retten til å avslutte forholdet til en hvilken som helst leverandør som ikke etterlever retningslinjene. Dette samme gjelder Leverandører der underleverandører ikke etterlever retningslinjene.