Leverandører

Frøiland Bygg AS og Frøiland Bygg Skade AS kjøper i dag varer og tjenester fra mange eksterne leverandører, og det er viktig at disse anskaffelsene skjer på en god måte slik at vi får dekket være behov, samtidig som relasjonene blir ivaretatt. Vi ønsker derfor å informere om hvordan vi arbeider med anskaffelser og forutsetninger som ligger til grunn for å være leverandør til oss. Leverandører som opplever å ha gjentagende kjøp bes kontakte oivind.dahle@froilandbygg.no for å etablere en skriftlig avtale mellom partene.

Leverandører som er miljøsertifiserte foretrekkes så langt det er mulig. Men våre avdelingsledere og prosjektledere har anledning til å anskaffe varer og tjenester etter behov og der det er nødvendig. 

Betalingsbetingelser og krav til faktura:

Frøiland Bygg Skade AS
EHF Faktura ønskes på organsiasjonsnummer: 916 326 211
PDF Faktura sendes fakturaskade@froilandbygg.no

Frøiland Bygg AS
EHF Faktura ønskes på organsiasjonsnummer: 984 042 426
PDF Faktura sendes faktura@froilandbygg.no

Alle fakturaer har 30 dagers forfall.

Krav til faktura:
Alle fakturaer skal merkes med avdelingsnummer, prosjektnummer og bestillers navn.
Fakturaen skal inneholde alle varelinjer med pris.

Merk:
Fakturering skal skje umiddelbart etter avsluttet prosjekt eller på oppfordring fra kontaktperson hos kunden. Fakturaen skal være kunden i hende senest 5 dager etter avsluttet oppdrag for leverandøren eller ved oppfordring fra kunde. Faktura etter denne fristen vil bli en diskusjon mellom leverandør og kunde, og kan medføre en rabatert faktura. Fakturaer som kommer 30 dager etter avsluttet prosjekt vil ikke bli betalt. Leverandøren skal være innforstått med dette